لينك مفيد

لينك زير وب سايتي است كه توسط دو اقتصادخوانده ايراني راه اندازي شده كه مجموعه اي اقتصادي از كتاب الكترونيكي، بانك اطلاعات و داده ها و لينك هاي مفيد است مطمئنا براي هر دانشجوي اقتصاد مفيد است.
http://ireconomist.com